રોજગાર વિષયક વેબ લીંક

વિવિધા

આજકાલ રોજગારી માટે અને ખાસ કરીને રાજ્ય/કેન્દ્ર સરકારની,બેન્કોની અને અન્ય નોકરીઓની જાહેરાત,એપ્લીકેશન,કોલ લેટર, એક્ઝામ અને રીઝલ્ટ વિગેરે સઘળી પ્રક્રિયા ઓનલાઈન થતી જાય છે.તેવા સંજોગોમાં પુરુ વેબ એડ્રેસ ના હોઇતો નોકરીવાંચ્છુનો સારો એવો સમય તે શોધવામાં જાય છે, અને અન્ય રીતે માહિતી મોડી  મળે, તેવા સંજોગોમાં જાહેરાત અને ત્યાર પછીની પ્રક્રિયાની વેબસાઈટની  લીંક એક જગ્યાએ મળી આવેતો શોધવાની સરળતા રહે તે હેતુથી નોકરી માટેની તેમજ જનરલ નોલેજ માટેની   કેટલીક વેબલીંક આપવાનો પ્રયત્ન કરેલ છે. આમાં ઘણી ત્રુટીઓ હશે પણ તે બાબત ધ્યાન દોરવામાં આવશે તો તે સુધારવા શક્ય પ્રયત્ન કરવામાં આવશે.

(૧) http://vidyarthigujarat.blogspot.in/   ( વિદ્યાર્થી જગત)

(૨) http://svims.blog.com/  ( સરકારી ભરતી )

(૩) http://pravinshrimali.wordpress.com/  ( યુવા રોજગાર )

(૪) http://ojas.guj.nic.in/    ( ઓજસ )

(૫) http://ssc.nic.in/SSC.html  ( Staff selection commission )

(૬) http://gujaratinformation.net/showpage.aspx?contentid=32  (રોજગાર સમાચાર )

(૭) http://www.gpsc.gujarat.gov.in/  (Gujarat Public Service Commission )

(૮) http://www.upsc.gov.in/   (Union public Service Commission )

(૯) http://ssc-cr.org/

View original post 349 more words

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s