બા વિશે બાપુ – વેબગુર્જરી

via બા વિશે બાપુ – વેબગુર્જરી

Date Functions…

Excelprovegue

DescriptionFunction/Formula
Today’s date=TODAY()
A date 14 days from today=TODAY()+14
Return the current day
1=Monday, 7=Sunday
=WEEKDAY(TODAY();2)
Return the current day=DAY(TODAY())
Return the current month=MONTH(TODAY())
Return the current year=YEAR(TODAY())
The date for Monday in the previous week=TODAY()-WEEKDAY(TODAY();2)-6
The date for Monday in the current week=TODAY()-WEEKDAY(TODAY();2)+1
The date for Monday in the next week=TODAY()-WEEKDAY(TODAY();2)+8
Create a valid date=DATE(2016;11;24)
Create a valid date=DATEVALUE(“1.1.2000”)
Count of days in a month=DAY(DATE(YEAR(A1);MONTH(A1)+1;0))
Last date in a month=DATE(YEAR(A1);MONTH(A1)+1;0)
Determine which quarter a date belongs to=CHOOSE(MONTH(A1);1;1;1;2;2;2;3;3;3;4;4;4)

View original post

મનની શાન્તી કઈ રીતે મળે ? | અભીવ્યક્તી

image

I’m enjoying 【મનની શાન્તી કઈ રીતે મળે ? | અભીવ્યક્તી】 | https://govindmaru.wordpress.com/2016/05/20/yasin-dalal-12/

બિસ્મિલ્લાહ અર્થાત શિક્ષણનો આરંભ — Prof. Mehboob Desai’s Blog

ગઈકાલે ઉજવાએલ મારા પૌત્ર ઝેનની બિસ્મિલ્લાહના નિમંત્રણો મિત્રો અને સગા સબંધીઓને પાઠવ્યા, ત્યારે કેટલાક હિંદુ મિત્રોએ મને પૂછ્યું “બિસ્મિલ્લાહ” એટલે શું અને તેની ઉજવણી પાછળનો ઉદેશ શું ?” જો કે હિંદુ મિત્રો સાથે ઇસ્લામના કેટલાક અનુયાયીઓ પણ આજે તો બિસ્મિલ્લાહના પ્રસંગનું મહત્વ ભૂલી ગયા છે. આમ તો “બિસ્મિલ્લાહ” શબ્દ ઇસ્લામમાં કોઈ પણ શુભ કાર્યના આરંભ […]

via બિસ્મિલ્લાહ અર્થાત શિક્ષણનો આરંભ — Prof. Mehboob Desai’s Blog